Stavba I/11 Oldřichovice–Bystřice řeší přeložku stávající silnice I/11 mimo hustě zastavěná území. Přeložka je navržena v kategorii S 24,5/100 a dosahuje délky 6240 metrů. Zájmové území se nachází ve východní části Moravskoslezského kraje, západně od města Třinec, s přímou návazností na hraniční styk se Slovenskou republikou a Polskou republikou.

 

Začátek úseku stavby I/11 Oldřichovice– Bystřice navazuje na předcházející přímo související stavbu „Silnice I/11 Nebory–Oldřichovice v km 10,260. Začátek je situován do prostoru za mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK) Oldřichovice s přivaděčem silnice II/476, který je součástí stavby I/11 Nebory– Oldřichovice. Trasa na začátku prochází lesním komplexem v katastrálním území Oldřichovic a Lyžbic, kde byla věnována velká pozornost snaze o minimalizaci záboru. Dále přechází mostním objektem údolí Tisového potoka a místní komunikaci a pokračuje po zemědělských pozemcích.

 

Přechod místní komunikace, řeky Olše a údolní nivy na levostranném břehu, koryta řeky a silnice III/01142 na pravém břehu řeky, je řešen mostní estakádou v délce 782 metrů. V tomto prostoru je navržena MÚK Bystřice. Zde prochází silnice hustě zastavěným územím se značnými nároky na demolice.

 

Dále se trasa přibližuje ke stávající silnici I/11 a pokračuje v jejím souběhu – mostním objektem přechází silnici III/01144. Konec stavby je stanoven do prostoru stávající silnice I/11 za obcí Bystřice, kde navazuje na stavbu průtahu Hrádkem realizovanou v rámci modernizace III. železničního koridoru. Všechna křížení se stávajícími silnicemi a polními cestami jsou mimoúrovňová.

 

Převážná část stavby bude realizována mimo zástavbu a stávající komunikace, takže ji je možno provádět bez výraznějšího vlivu na okolí. Některé stavební objekty si vyžádají úplné nebo částečné omezení provozu na stávajících komunikacích. Pro období výstavby je navržena provizorní přeložka úseku místní komunikace v obci Bystřice.

 

Připravovaný úsek přeložky silnice I/11 Nebory–Oldřichovice–Bystřice bude tvořit nové pokračování silnice I/11 od rychlostní silnice R48 až po státní hranici se Slovenskou republikou. Stávající úsek silnice I/11 Nebory–Vendryně– Bystřice bude převeden do sítě silnic II. třídy s předpokládaným označením II/668.

 

Protihlukové stěny jsou navrženy na základě hlukového posouzení silnice I/11 v předmětném úseku. Sedmnáct protihlukových stěn výšky 3–5 metrů a celkové délky 7746 metrů zajistí podél nové silnice I/11 v úseku Oldřichovice– Bystřice podlimitní hodnoty ekvivalentní hladiny hluku v denní i noční době u všech chráněných venkovních prostorů.