Stavba I/11 Nebory–Oldřichovice navazuje na stavbu I/68 Třanovice– Nebory a je tedy součástí definitivního řešení propojení rychlostní silnice R48 se Slovenskou republikou po silnici I/68 a I/11 v úseku Třanovice–Mosty u Jablunkova.

 

Stávající silnice I/11 prochází v předmětné trase hustě zastavěným územím obcí Třinec, Nebory a O ldřichovice severně od CHKO Beskydy, kde tranzitní doprava, směřující z průmyslové zóny v Nošovicích a z Třineckých železáren na rychlostní komunikaci R48, způsobuje dopravní kolapsy. Nutnost vybudování přeložky stávající trasy vyplývá i z nevyhovujících parametrů současného směrového a výškového řešení a šířkového uspořádání. Z tohoto pohledu je nejkritičtější situace v obci Nebory, kde ve stoupání od vodního toku Neborůvka dochází často k dopravním kolapsům, a to zejména v zimních měsících. Dopravou je ohrožována i bezpečnost obyvatel obcí a vlivem hluku a exhalací i jejich zdraví. Všechny tyto nepříznivé faktory ovlivňují jednak život lidí v dotčených obcích a zároveň se negativně promítají v čase stráveném neplynulou jízdou a ve spotřebě pohonných hmot – to má zároveň za následek zhoršující se životní prostředí.

 

Komunikace I/11 v úseku Český Těšín– Mosty u Jablunkova je jediným úsekem E75 na českém území. Zároveň je jedinou komunikací ve vztahu k Jablunkovskému průsmyku z české strany a jedinou komunikací, po které lze obsloužit Třinecké železárny, a.s. Význam silnice I/11 je v současné době znásoben v souvislosti se zprovozněním automobilky Hyundai Motors Company v MSK (lokalita Nošovice) a požadavkem na kapacitní propojení s automobilkou KIA Motors na Slovensku.

 

Připravovaný úsek přeložky silnice I/11 Nebory–Oldřichovice–Bystřice bude tvořit nové pokračování silnice I/11 od rychlostní silnice R48 až po státní hranici se Slovenskou republikou. Stávající úsek silnice I/11 Nebory–Vendryně– Bystřice bude převeden do sítě silnic II. třídy s předpokládaným označením II/668.

 

 

Výstavba přeložky silnice I/11 probíhá za nepřerušeného provozu po stávajících silnicích I/68 a I/11. Provádění stavby však vyvolává omezení veřejného provozu.