Hlavní trasa:
délka: 4860 m
začátek úseku: km 5,400
konec úseku: km 10,260
kategorie: S 24,5/100
plocha vozovek: 85 705 m2
počet stavebních objektů: 135

 

Mimoúrovňové křižovatky:
počet objektů: 2
– MÚK Nebory
– MÚK Oldřichovice
délka větví: 1947 m
plocha MUK: 11 740 m2

 

Mostní objekty:
počet celkem: 13
– z toho na silnici I/11: 6
– nad silnicí I/11: 5
– na ostatních komunikacích: 1
– lávka pro pěší: 1
celková délka mostů: 1133 m

 

Protihlukové stěny:
počet objektů: 3 (34 částí)
délka stěn: 9153 m
plocha stěn: 50 127 m2

 

Opěrné zdi:
počet objektů: 1
plocha zdi: 140 m2

 

Přeložky a úpravy ostatních komunikací:
počet objektů: 12
– sil. I/68: 682 m
– sil. III/01141: 648 m
– sil. III/4681: 297 m
– sil. II/476: 683 m
– MK a MOK: 8 (2994 m)
celková délka přeložek: 5304 m

 

Přeložky inženýrských sítí:
vodohosp. objekty: 25 (10 124 m)
objekty elektro: 54 (12 5858 m)
přeložky plynovodu: 10 (1569 m)

 

Celkový objem zemních prací:
násyp: 284 125 m3
dosypávka krajnic: 8358 m3
výkop: 759 362 m3
aktivní zóna: 131 204 m3
přebytek zeminy: 335 675 m3

 

Demolice:
počet objektů: 13
– RD: 9
– ostatní: 5
objem demolic: 15 820 m3